Środowiskowy Dom
Samopomocy

 

ŚDS jest ośrodkiem wsparcia dla osób, które z powodu przewlekłej choroby psychicznej, lub głębszej niepełnosprawności intelektualnej, nie radzą sobie z trudnościami życia codziennego. Podstawowym zadaniem Domu jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności osób uczestniczących w zajęciach niezbędnych im do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia.
ŚDS w Lędzinach jest elementem realizowanej w powiecie bieruńsko-lędzińskim strategii zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi oparcia społecznego pozwalającego im na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną, rozumianą, jako przywrócenie możliwości pełnienia ról społecznych.

 

strzalka-1

Terapia

 

Zajęcia w środowiskowym Domu Samopomocy zmierzają do integracji osoby z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi na 3 płaszczyznach: integracji psychicznej, integracji społecznej, integracji działań pomocowych.

Usługi socjalne domu dostosowane są do specyficznych potrzeb odbiorców, a w szczególności obejmują: rehabilitację społeczną, usprawnienia, organizację czasu wolnego.

 

W Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzone są:  

  1. trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
  2. trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;
  3. trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;
  4. poradnictwo psychologiczne;
  5. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
  6. pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;
  7. niezbędną opiekę;
  8. terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;
  9. inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.

Zespół ŚDS

 

Szymon Pawlica – Kierownik

Anna Kotas – instruktor terapii zajęciowej

Krystyna Stolecka (Magosz) – instruktor terapii zajęciowej

Monika Rąba– psycholog

Klaudia Korecka – instruktor terapii zajęciowej

Marta Chrobok - instruktor terapii zajęciowej 

 

 

 

Kataryna Wadas - opiekun medyczny

Rafał Kuźnik – rehabilitant

Angelika Chowaniec - asystent osoby niepełnosprawnej 

Michał Stogniew - hipoterapeuta

Jagoda Plackowska - muzykoterapeuta

 

 

Proces przyjęcia

 

Osoba przyjmowana jest do ŚDS na wniosek złożony do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie, dołączając zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy jest finansowana ze środków Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Środki te przekazywane są przez starostwo powiatowe. Kontrolę finansową i merytoryczną nad Domem sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Lędzinach.