Historia
naszego Ośrodka

 

Ośrodek Błogosławiona Karolina jest samodzielną, wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo, jednostką terenową Caritas Archidiecezji Katowickiej. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej.

Placówka powstała 7 stycznia 2002 roku, na początku jako Warszat Terapii Zajęciowej, a 1 października 2003 roku WTZ został przekształcony w Ośrodek Błogosławiona Karolina, i od tego czasu bardzo prężnie się rozwija. W chwili obecnej swoją pomocą obejmuje 155 osób.

Strukturę placówki tworzą:

 • Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) - powstał w 2002 roku. Dla 40 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego.
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Lędzinach (ŚDS Lędziny) - powstał w 2004 roku. Dla 40 osób niepełnoprawnych z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego.
 • Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (OREW). - powstał w 2005 roku. Dla 20 dzieci i młodzieży z głęboką niepełosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego.
 • Dzienna Terapeutyczna Świetlica (DTŚ) - powstała w 2014 r. Dla 10 dorosłych osób niepełnosprawnych z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego.
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Mysłowicach (ŚDS Mysłowice) - został przejęty 2016 roku. Dla 40 osób niepełnoprawnych z terenu miasta Mysłowice.

W Ośrodku Błogosławiona Karolina pracuje wykształcony, kreatywny i wszechstronny zespół młodych ludzi, otwarty na nowe formy pomocy i pracy z osobami potrzebującymi pomocy oraz, co niezwykle ważne, gotowy do podejmowania nowych wyzwań. Ośrodek zatrudnia w sumie we wszystkich placówkach 64 osoby. 

Logo Ośrodka Błogosławiona Karolina jest to czerwone serce, w które wpisana jest biała lilia – symbol dziewictwa Błogosławionej Karoliny.

Do najważniejszych celów Ośrodka należą: - działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych psychicznie, - działania na rzecz dzieci i młodzieży, - niesienie pomocy charytatywnej osobom starszym i bezdomnym.

 

strzalka-1

Dyrekcja

 

Szymon Pawlica - dyrektor Ośrodka Błogosławiona Karolina

Anna Kołodziejczyk - z-ca dyrektora Ośrodka Błogosławiona Karolina

 

 

Podstawa prawna

 
 • Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 17. V.1989r. (z późn.zm.),
 • Dekret Dyrektora Caritas Archidiecezji Katowickiej o utworzeniu Ośrodka z dn. 1.X.2003r. 
 • Statut Caritas Archidiecezji Katowickiej
 • Statut Ośrodka Błogosławiona Karolina
 • Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12.III. 2004r. (z późń. zm.),
 • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dn. 19.VIII 1994r. (z późń. zm.),
 • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dn. 27.VIII. 1997r. (z późn. zm.),
 • Ustawa o organizacjach pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24.IV.2003r. (z późń. zm.),
 • Ustawa o systemie oświaty z dn. 7. IX.1991r., (z późn. zm.)
 • Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z dn. 30.VIII.1991 r., (z późn. zm.)
 • Umów na prowadzenie działalności placówek Ośrodka Błogosławiona Karolina z lokalnymi władzami.