OREW

 

Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy (OREW) działa od 01.09.2005 roku. OREW jest pierwszą placówką oświatową powstałą w strukturach Caritas Archidiecezji Katowickiej i realizuje zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi.

Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami oraz dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim.

Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy mieści się w nowoczesnym budynku, dostosowanym pod względem architektonicznym do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych. Sale, w których odbywają się zajęcia są zagospodarowane tak, by zapewnić wychowankom komfort i poczucie bezpieczeństwa. Ponadto są wyposażone w specjalistyczne pomoce dydaktyczne, dające możliwość prowadzenia wszechstronnej terapii.

Wychowankowie OREW są codziennie dowożeni na zajęcia i odwożeni do domu busem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, w którym podczas transportu zapewniona jest opieka.

 

strzalka-1

Edukacja
w OREW

 

Celem edukacji uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm społecznych, a w szczególności wyposażenia go - stosownie do jego możliwości - w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby oraz, aby:

  1. mógł porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, werbalnie lub pozawerbalnie;
  2. zdobył maksymalną samodzielność w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych;
  3. był zaradny w życiu codziennym, adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności oraz miał poczucie decydowania o sobie;
  4. mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, znając i przestrzegając ogólnie przyjętych norm współżycia, zachowując prawo do swojej inności.

 

Rewalidacja
w OREW

 

Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz rozwijanie samodzielności w funkcjonowaniu w codziennym życiu, stosownie do ich możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych.

 

Metody pracy

 

Metoda F. Affolter >

Metoda Ruchu Rozwijającego >

Program Aktywności M. CH. Knill'ów >

Metoda Ośrodków Pracy >

Poranny Krąg >

Terapia Behawioralna >

AAC >

Terapia

 

Terapia logopedyczna >

Rehabilitacja >

Zajęcia z psychologiem >

Hipoterapia >

Kynoterapia >

Terapia snoezelen >

Muzykoterapia >

Zespół OREW

 

Anna Kołodziejczyk - z-ca dyrektora

                                  (kierownik OREW)

Katarzyna Błotko - wychowawca

Joanna Ścierska - wychowawca

Monika Jankowska - wychowawca

Anna Witek - wychowawca

Joanna Przybysz - wychowawca

Elżbieta Dziekan - wychowawca

Daria Zajęcka - Kaizik - fizjoterapeuta

Małgorzata Kracla - logopeda

Monika Rąba- psycholog

Michał Stogniew - hipoterapeuta

Dominika Narloch - kynoterapeuta

Zdzisław Smucerewicz - muzykoterapeuta

Jagoda Plackowska - muzykoterapeuta

Monika Utrata - pomoc wychowawcy

Magdalena Serafin - pomoc wychowawcy

Urszula Harazim - pomoc wychowawcy

Barbara Durda- pomoc wychowawcy

Kamil Kłyk- pomoc wychowawcy

Zofia Czarnynoga - pomoc wychowawcy / pielęgniarka

Warunki przyjęcia

 

Do Ośrodka przyjmujemy dzieci na podstawie:

  1. Orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami i chorobami;
  2. Orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych;
  3. Orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego dziecku w wieku przedszkolnym lub w wieku 6 lat;
  4. W przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki, konieczna jest zgoda dyrektora szkoły macierzystej, w której rejonie dziecko mieszka (o zgodę występują rodzice).
  5. Dzieci przyjmowane są na podstawie pisemnej woli rodziców.