Warsztat Terapii
Zajęciowej

 

Warsztat terapii zajęciowej jest obecnie najbardziej popularną formą kompleksowego wsparcia dla dorosłych osób niepełnosprawnych. Tylko nieliczni niepełnosprawni i to najczęściej z niepełnosprawnością fizyczną mają możliwość znalezienia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. W chwili obecnej nie tworzy się nowych miejsc pracy w zakładach pracy chronionej. Osoba z upośledzeniem umysłowym w zasadzie nie ma szans na zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Ostatecznym celem i zadaniem terapii zajęciowej i rehabilitacji jest w miarę możliwości pełne przywrócenie osobom niepełnosprawnym maksymalnej sprawności fizycznej, psychicznej oraz społecznej, która wyraża się możliwie najwyższym poziomem integracji społecznej i jakości życia.

Warsztat Terapii Zajęciowej Błogosławiona Karolina powstał w 07.01.2002 roku. Warsztat jest przeznaczony dla 40 osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnością intelektualną. Realizują one zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzające do poprawy ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika. Celem działalności jest usprawnianie i rozwój umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, przystosowanie do funkcjonowania w społeczeństwie, do życia w grupie, akceptacja samego siebie, rozwijanie sprawności psychofizycznych niezbędnych w pracy oraz przygotowanie do podjęcia pracy.

 

strzalka-1

Terapia warsztatowa

 

Praca z osobami niepełnosprawnymi w Warsztacie Terapii Zajęciowej polega na nauce poszczególnych umiejętności wynikających z profilu pracowni oraz na wypracowaniu u Uczestników cech potrzebnych w pracy tj. cierpliwość, umiejętność współpracy grupie, odpowiedzialność za powierzone zadanie, słuchanie poleceń.

W naszym Warsztacie działa 8 pracowni i sala rehabilitacyjna.

Pracownia gospodarstwa domowego >

Pracownia rękodzieła >

Pracownia techniczna >

Pracownia plastyczna >

Pracownia informatyczna >

Pracownia ikebany >

Pracownia ceramiczna >

Pracownia artystyczna >

Sala rehabilitacyjna >

Zespół WTZ

 

Szymon Pawlica - dyrektor (kierownik WTZ)

Barbara Długajczyk - instruktor terapii zajęciowej

Joanna Willer - instruktor terapii zajęciowej

Sławomir Majka - instruktor terapii zajęciowej

Barbara Szypuła - instruktor terapii zajęciowej

Ewa Pacocha - instruktor terapii zajęciowej

Ewa Rzydzik - instruktor terapii zajęciowej 

Magdalena Mietła - instruktor terapii zajęciowej

Anna Żymła -  instruktor terapii zajęciowej

Agnieszka Zapała-  fizjoterapeuta

Silvana Nardelli-Schott - psycholog 

Jagoda Plackowska - muzykoterapeuta 

Rekrutacja
na warsztaty

 

Podstawą do przyjęcia na zajęcia w WTZ jest aktualne orzeczenie wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej. Osoba starająca się o rekrutację powinna zakończyć swoją edukację i być powyżej 16 roku życia. Osoba niepełnosprawna, lub w jej imieniu opiekun prawny, składają wraz z orzeczeniem wniosek o przyjęcie i zostają wpisani na listę osób oczekujących.

Pierwszeństwo w przyjęciu na Warsztat Terapii Zajęciowej mają absolwenci naszego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego.

Każda z nowo przyjmowanych osób uczestniczy w zajęciach przez okres próbny trwający nie dłużej niż 12 miesięcy, w celu umożliwienia obserwacji i oceny postępu realizacji Indywidualnych Programów Rehabilitacji. Po okresie próbnym Rada Programowa WTZ podejmuje decyzję o przyjęciu uczestnika na zajęcia WTZ w celu pełnej realizacji Indywidualnego Programu Rehabilitacji.